OPĆI UVJETI KOD POSREDOVANJA KOD PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA
– Prava i obveze gosta, agencije i vlasnika –

1. OPĆENITO

Creative Tourism Industry d.o.o. i njegov agencijski odjel odnosno brend WeIstria je turistička agencija (dalje: CTI) koja je specijalizirana za projekte u turizmu, dizajn i uređenje interijera i eksterijera i agencijsko poslovanje u smislu posredovanja prilikom usluge smještaja gostiju u vile i kuće za odmor. Za sve oglašene vile njihovi vlasnici imaju sklopljen ugovor sa CTI i svi objekti posjeduju rješenje o kategorizaciji odnosno dozvolu za rad izdanu od strane nadležnih tijela. Sve vile su dizajnirane i uređene od strane tima Creative Toursim Industry d.o.o., neke u cijelosti i od samih početaka, druge od faze visokog roh bau, a najmanje glede završnog uređenja i dekoracije. Svaka vila spada u viši ili najviši tržišni segment glede kvalitete i atraktivnosti dizajna, korištenih materijala, funkcionalnosti, dodatnih sadržaja i originalnosti, a sve sa ciljem čim kvalitetnijeg i ugodnijeg boravka gostiju i njihovog posebnog doživljaja objekta i destinacije. Naši djelatnici osobno fotografiraju svaku vilu.
Sklapajući ugovor sa CTI kao agencijom, Vi kao najmoprimac (dalje: gost) sklapate ugovor sa vlasnikom vile odnosno kuće za odmor (dalje: vila) kao najmodavcem (dalje: vlasnik). CTI nastupa samo kao agencija i sva prava i obveze preuzima isključivo kao agencija. Plaćajući predujam za rezervaciju gost prihvaća u potpunosti ove Opće uvjete kod posredovanja kod pružanja usluge smještaja (dalje: Opći uvjeti). CTI zadržava pravo promijeniti odredbe Općih uvjeta. Ukoliko dođe do promjene novi Opći uvjeti objaviti će se na web stranici www.creative-tourism.hr kao i na web stranici www.weistria.com, te novi Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na tim web stranicama. Nakon što CTI primi uplatu predujma za rezervaciju ona mora gostu poslati pisanu potvrdu o rezervaciji (dalje: potvrda) koja mora sadržavati preciznu lokaciju vile kao i sve potrebne kontakt informacije. Pisana potvrda rezervacije zajedno sa ovim Općim uvjetima čine Ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca. Gost koji sklapa ugovor mora imati navršenih 21 godinu života u trenutku kada rezervira vilu.

2. POČETAK NAJMA

Vrijeme dolaska i odlaska navedeno je u potvrdi, i ta se vremena ne mogu mijenjati te ih gost mora poštivati. U slučaju ranijeg dolaska gost ne može preuzeti vilu prije vremena dolaska koje je naznačeno u potvrdi. Vlasnik ili osoba koju vlasnik ovlasti dočekuje gosta u samoj vili te predaje ključeve vile gostu tek kada gost plati u cijelosti cijenu najma. Na dan odlaska gost mora napustiti vilu ne kasnije od 10.00 sati te je gost dužan vratiti ključ vlasniku. U slučaju kasnijeg napuštanja vile od dogovorenog, gost je dužan platiti vlasniku sve dodatne troškove koje mogu nastati za vlasnika. Takav trošak gost mora platiti odmah na licu mjesta vlasniku.

3. BROJ GOSTIJU

Broj osoba koje su smještene u vili i svemu što pripada istoj ne može biti veći od onog što je navedeno u potvrdi. Taj broj osoba također uključuje djecu bez obzira na njihovu dob. Po želji gosta broj osoba se može povećati do maksimalnog kapaciteta koji je dopušten u objektu i to ne kasnije od 3 (tri) dana prije dolaska. Promjenu broja osoba gost mora zatražiti u pisanom obliku putem emaila direktno CTI. Nakon početka najma gost je obvezan prethodno najaviti posjetitelje koji mu dolaze u posjetu. Ukupan broj osoba koje se nalaze u vili ili na posjedu koji pripada vili ne može biti veći od maksimalnog kapaciteta objekta, osim ako to posebno dozvoli vlasnik. Ukoliko u vili ili na posjedu koji pripada vili boravi više osoba od maksimalno dopuštenog bez dopuštenja vlasnika, vlasnik zadržava pravo prekinuti ugovor o najmu što stupa na snagu odmah bez ostavljanja dodatnog roka te je gost dužan trajno napustiti vilu zajedno sa svim osobama koje su tamo boravile u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo tražiti povrat plaćenog najma niti od vlasnika niti od CTI.

4. GRUPE MLADIH

U slučaju da su gosti osobe mlađe od 25 godina oni su dužni odmah prilikom rezervacije obavijestiti CTI o točnom broju gostiju i njihovoj dobi. U tom slučaju možda će biti potrebno plaćanje dodatnog depozita kao osiguranje protiv mogućih šteta kako bi se zadržala rezervacija. CTI i vlasnik zadržavaju pravo odbiti grupe gostiju mlađe od 25 godina u slučaju da CTI nije bila obaviještena o njihovom dolasku, i u tom slučaju gosti nemaju pravo na povrat plaćenog najma.

5. ŠATORI I KAMPERI

Zabranjeno je podizanje šatora ili dovođenje kampera i slično na posjed koji pripada vili. Vlasnik ili CTI ovlašteni su zahtijevati da se gore navedeno ukloni bez odgode. Ukoliko gosti ne postupe po tom zahtjevu bez odgode, vlasnik i/ili CTI su ovlašteni prekinuti ugovor o najmu što stupa na snagu odmah bez ostavljanja naknadnog roka te je gost dužan trajno napustiti vilu zajedno sa svim osobama koje su tamo boravile u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo tražiti povrat plaćenog najma niti od vlasnika niti od CTI.

6. KUĆNI LJUBIMCI

Dozvola za dovođenje kućnih ljubimaca u vilu obično je naznačena na oglasu samog smještajnog objekta kao i eventualna obveza plaćanja dodatnog iznosa za čišćenje. Dovođenje većeg broja kućnih ljubimaca od onog naznačenog na potvrdi nije dopušteno. U slučaju da gost želi dovesti više od 2 (dva) kućna ljubimca u vilu on mora zasebno kontaktirati CTI od koje mora dobiti pisanu dozvolu za dovođenje više od 2 kućna ljubimca u vilu. Vlasnici kućnih ljubimaca su obvezni čistiti iza svojih kućnih ljubimaca, te kućnim ljubimcima nije dopušteno sjediti na kućnom namještaju. Svaki dokaz o sjedenju kućnih ljubimaca na namještaju može dovesti do dodatnih troškova čišćenja za gosta. Kućni ljubimci moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće i drugih bolesti u skladu sa važećim propisima. Držati kužne ljubimce u vili je isključiva odgovornost gosta te vlasnik i CTI nisu ni u kojem slučaju odgovorni za bolest ili ozljedu koju kućni ljubimac može pretrpjeti tijekom boravka. Korištenje bazena i/ili jacuzzija i slično je strogo zabranjeno za kućne ljubimce.

U nekim vilama nije dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca. No, niti vlasnik niti CTI ne mogu garantirati da prethodno u kući nije bilo kućnih ljubimaca ili da vlasnik nema kućnih ljubimaca. CTI i vlasnik nisu odgovorni za alergijske reakcije koje gost može imati u bilo kojem objektu. Ako gost dovede kućnog ljubimca koji nije bio najavljen vlasnik i/ili CTI zadržavaju pravo da prekinu ugovor o najmu što stupa na snagu odmah bez ostavljanja naknadnog roka te je gost dužan trajno napustiti vilu zajedno sa svim osobama koje su tamo boravile u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo tražiti povrat plaćenog najma niti od vlasnika niti od CTI.

7. BUKA

Postoji mogućnost da u vili ili na posjedu koji pripada vili gosti odjednom čuju buku koja dolazi sa gradilišta, prometa ili slično. Niti vlasnik niti CTI ne mogu biti odgovorni za takvu buku. U slučaju da gost remeti javni red i mir bukom i ne smiri se nakon upozorenja, to se može smatrati ozbiljnom povredom ugovora o najmu, u kojem slučaju su vlasnik i/ili CTI ovlašteni prekinuti ugovor o najmu što stupa na snagu odmah bez ostavljanja naknadnog roka te je gost dužan trajno napustiti vilu zajedno sa svim osobama koje su tamo boravile u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo tražiti povrat plaćenog najma.

8. BAZEN i JACUZZI

Gost je zbog svoje sigurnosti obvezan poštivati upute bilo koje vrste koje se odnose na korištenje bazena, hidromasažnih kada ili jacuzzija i sličnog sadržaja (dalje: vodnih sadržaja) koje su dobili od vlasnika ili CTI ili koja su istaknuta u vili ili na posjedu koji pripada vili. Gost je odgovoran za korištenje vodnih sadržaja u svakom smislu. Djeca se ne smiju nalaziti bez nadzora odraslih na području vodnih sadržaja. Gost koristi vodni sadržaj na vlastitu odgovornost. Ako je vila rezervirana izvan ljetnog perioda može se dogoditi da je bazen izvan uporabe. Morate uzeti u obzir da korištenje vodnih sadržaja može biti povezano sa određenim zdravstvenim rizicima, te je koristite na vlastitu odgovornost. Voda u hidromasažnoj kadi/bazenu možda neće biti topla do kasne večeri na dan dolaska gostiju. Zabranjeno je stajati na poklopcu ili rubovima hidromasažne kade. Poklopci se koriste za izolaciju te oni nisu dizajnirani za podnošenje težine ljudi i mogu se lako razbiti. U slučaju da se poklopac razbije, gost je obvezan nadoknaditi štetu direktno vlasniku.

9. KUĆNI RED

Svaka vila ima svoj kućni red koji se nalazi na vidljivom mjestu dostupnom gostima. Gosti su obvezni poštivati kućni red. Ako gosti ne poštuju kućni red to se može smatrati ozbiljnom povredom ugovora o najmu, u kojem slučaju su vlasnik i/ili CTI ovlašteni prekinuti ugovor o najmu što stupa na snagu odmah bez ostavljanja naknadnog roka te je gost dužan trajno napustiti vilu zajedno sa svim osobama koje su tamo boravile u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo tražiti povrat plaćenog najma.

10. NOVOIZGRAĐENE VILE

Prilikom rezervacije novosagrađene vile može se dogoditi da nije bilo dovoljno vremena da trava, biljke, cvijeće ili druge biljke izrastu, te niti vlasnik niti CTI nisu za to odgovorni.

11. CIJENE I PLAĆANJA

Ukoliko drugačije nije navedeno, sve cijene su izražene u Eurima (EUR – €) po vili za tjedan. Prilikom rezervacije plaća se predujam u iznosu od 25% od pune cijene najma i kada je plaćanje potvrđeno rezervacija je izvršena, što znači da je ugovor sa vlasnikom vile sklopljen te samim time gost prihvaća ove Opće uvjete koji postaju sastavni dio ugovora o najmu. Nakon završetka postupka rezervacije i plaćanja CTI šalje gostu pisanu potvrdu o rezervaciji putem emaila, koja sadrži sve bitne informacije o smještaju i zajedno sa ovim Općim uvjetima predstavlja ugovor o najmu između gosta i vlasnika vile posredovanjem agencije CTI. Ugovor o najmu se smatra sklopljenim u trenutku kada CTI primi plaćeni predujam. U slučaju da plaćanje nije izvršeno u roku od tri (3) dana od dana rezervacije, ugovor o najmu se raskida odnosno smatra se da nije niti sklopljen, te je CTI ovlaštena sklopiti drugi ugovor o najmu sa drugim gostom, o čemu će prethodno obavijestiti gosta. Troškovi vode, plina, električne energije i interneta kao i posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i eksterijera, prijava boravka i boravišna pristojba i eventualna druga davanja i porezi uključena su u cijenu najma.

Predujam se može platiti putem: kreditnih kartica (Visa, MasterCard, American Express, Discover cards), pay pal i putem bankovne transakcije. Iznos koji će biti naplaćen na vašoj kreditnoj kartici je u Eurima (EUR – €). Ako imate kreditnu karticu u drugoj valuti od strane davatelje vaše kreditne kartice biti će izvršena konverzija u Euro. Kao posljedica te konverzije moguće je da se desi mala promjena cijene u odnosu one koja je naznačena na oglasu vile i one koja je naplaćena na vašoj kreditnoj kartici. CTI nije odgovorna za tečajne razlike ili naknade od drugih bankovnih institucija. Moguće je da gost prilikom rezervacije vile koja je oglašena na nekim od oglasnih portala koje CTI koristi kao prezentacijske ili rezervacijske portale odabere dodatne usluge prilikom rezervacije koje nisu usluge koje nudi CTI (npr. putna osiguranja i slično) već su to isključivo usluge tih portala, što je jasno naznačeno na tim portalima. Na korištenje i plaćanje takvih usluga na tim portalima gost pristaje svojom voljom, što je naznačeno na njihovim uvjetima poslovanja na koje je gost pristao korištenjem određenih servisa na tom portalu, te takve usluge nemaju nikakve pravne veze između CTI, gosta i/ili vlasnika. Takve usluge isključivo predstavljaju odnos između gosta i tih portala.

Ostatak cijene najma (75%) može se platiti na iste načine kao i kod plaćanja predujma. No, plaćanje putem kreditne kartice, pay pal i putem bankovne transakcije mora se izvršiti ne kasnije od 30 dana prije početka najma tako da CTI ima dovoljno vremena da proslijedi plaćanje vlasniku.

U slučaju otkazivanja rezervacije, sva plaćanja koja su izvršena prema CTI ne mogu biti vraćena jer CTI prosljeđuje plaćanja vlasnicima u skladu sa međusobnim ugovorom.

11.1. Rezervacije učinjene 30 dana ili ranije od dana početka najma

Za rezervacije učinjene 30 dana ili ranije od dana početka najma vrijede slijedeći uvjeti:

a) Predujam od 25% od ukupne cijene najma mora biti plaćen odmah ako plaćate kreditnom karticom ili pay palom. Ako plaćate putem bankovne transakcije, plaćeni predujam treba biti primljen od strane CTI u roku od 3 radna dana;

b) Ostatak od 75% od ukupne cijene najma mora biti plaćen ne kasnije od 30 dana prije dana početka najma ako je plaćanje učinjeno kreditnom karticom, bankovnim transferom ili pay palom. Ako je odabrano plaćanje u gotovini (u onim vilama u kojima je to moguće, što je navedeno na samom oglasu vile) ostatak od 75% se mora platiti odmah po dolasku u vilu direktno vlasniku. Ne postoji mogućnost elektronskog plaćanja (kreditne kartice/pay pal) u samom objektu.

11.2. Rezervacije učinjene kasnije od 30 dana od početka najma

a) Za plaćanja kreditnom karticom, bankovnim transferom ili pay palom puni iznos najma treba se platiti odmah. Plaćanje bankovnim transferom neće biti moguće ukoliko je u trenutku rezervacije manje od 10 dana do dana početka najma.

b) Ukoliko gost odabere plaćanje dijela najma u gotovini (u onim vilama u kojima je to moguće, što je navedeno na samom oglasu vile) predujam od 25% od ukupne cijene najma mora biti plaćen odmah, a ostatak od 75% gost mora platiti odmah po dolasku u vilu direktno vlasniku. Ne postoji mogućnost elektronskog plaćanja (kreditne kartice/pay pal) u samom objektu.

11.3. Obveza plaćanja u roku

Gost je dužan vršiti plaćanja u rokovima i na način propisan ovim Općim uvjetima. Ako gost ne poštuje rokove plaćanja takvo ponašanje smatra se ozbiljnim kršenjem ugovornih obveza i ugovor o najmu smatrati će se raskinutim bez ostavljanja roka, te CTI o tome nije obvezna obavijestiti gosta. CTI može, iako to nije obvezna, a u skladu sa svojom poslovnom politikom posebne pažnje prema gostu, poslati gostu obavijest o dospjelom plaćanju zajedno sa kraćim primjerenim rokom u kojem će gostu omogućiti plaćanje, ukoliko je to moguće. Ukoliko dođe do raskida ugovora plaćanja učinjena prema CTI neće biti vraćena.

12. OTKAZIVANJE REZERVACIJE I PROMJENE

Sklopljeni ugovor o najmu može biti raskinut jedino pismeno (putem emaila). Raskid stupa na snagu od trenutka kada je CTI primila obavijest o raskidu i isključivo pod uvjetima ove glave.

U slučaju raskida ugovora o najmu sva primljena plaćanja do dana raskida biti će zadržana i gost nema pravo na povrat plaćenog.

U slučaju da gost pronađe drugog gosta kao svoju zamjenu za isti period, za istu cijenu i pod istim uvjetima, CTI će, nakon što zaprimi sve potrebne podatke o novom gostu, poslati odmah ugovor o najmu novom gostu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru zajedno sa ovim Općim uvjetima. Prethodno primljen iznos najma CTI će zadržati, a novi gost je obvezan platiti ostatak do pune cijene najma u skladu sa prethodno odabranim načinom plaćanja što je također sastavni dio ugovora.

Naknadna promjena vile nije moguća, i sve primljene uplate će biti zadržane jer CTI kao agencija ima sklopljen agencijski ugovor za dobivanje provizije kod usluge posredovanja za smještaj gostiju sa vlasnicima vila koji su pak različite fizičke ili pravne osobe, te je faktura ispostavljena kod rezervacije, porez je plaćen i novac je uplaćen vlasniku.

U slučaju nastupa više sile kao što je potres, poplava ili požar te u slučaju da vila više ne bude dostupna za najam CTI i vlasnik nisu odgovorni za otkaz rezervacije. Ukoliko to bude moguće gostu će biti ponuđen alternativni smještaj ili povrat novca koji je do tada platio.

Ako je odabrano plaćanje dijela najma u gotovini (u onim vilama u kojima je to moguće, što je navedeno na samom oglasu vile), te ukoliko gost otkaže rezervaciju u razdoblju nakon 30 dana do početka najma pa do početka najma, a u istom trenutku ne pronađe drugog gosta kao zamjenu za isti period, za istu cijenu i pod istim uvjetima, ugovor o najmu smatrati će se raskinutim, CTI će o tome bez odgode obavijestiti vlasnika pisanim putem (emailom) te će CTI zadržati sva primljena plaćanja do dana raskida ugovora te je gost dodatno dužan platiti direktno vlasniku bez odgode slijedeći postotak od pune cijene najma:

– od 29 do 22 dan prije početka najma 40% cijene najma
– od 21 do 15 dana prije početka najma 60% cijene najma
– od 14 dana do dana početka najma 75% cijene najma.

U gore navedenoj situaciji za iznos koji je gost dužan dodatno platiti izravno vlasniku, CTI ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da gost kasni sa plaćanjem ili odbija platiti vlasniku, te je to isključivo odnos između vlasnika i gosta.

13. SIGURNOSNI DEPOZIT ZA SLUČAJ ŠTETE

Gost je dužan dati depozit u gotovini u trenutku dolaska u vilu kao osiguranje za moguću štetu načinjenu na objektu za koju je gost odgovoran. Iznos depozita koji je gost dužan dati vlasniku po dolasku biti će naznačen u pisanoj potvrdi o rezervaciji. Depozit služi kao sigurnost vlasniku za slučaj štete počinjenoj na objektu, te je vlasnik ovlašten pokriti štetu od tog depozita.
U slučaju da je počinjena šteta veća od iznosa danog depozita gost je dužan platiti puni iznos štete vlasniku.
Ukoliko na objektu nije učinjena nikakva šteta, vlasnik je obvezatan vratiti depozit gostu u trenutku preuzimanja ključeva kada gost napušta vilu.

14. ŠTETA

Gost je dužan odnositi se odgovorno prema unajmljenoj vili, odnosno sa pažnjom dobrog domaćina. Gost je dužan na odlasku predati vilu u stanju u kojoj je vilu preuzeo na početku najma. Za bilo koju učinjenu štetu gost je odgovoran izravno vlasniku. Vlasnik je ovlašten koristiti sigurnosni depozit za nadoknadu iznosa počinjene štete u skladu sa Glavom 13. ovih Općih uvjeta. U slučaju da je počinjena šteta veća od iznosa danog depozita gost je obvezan platiti razliku do punog iznosa učinjene štete izravno vlasniku.

Namjerno učinjena šteta ili remećenje javnog reda i mira smatra se teškim kršenjem odredbi ugovora o najmu u kojem slučaju su vlasnik i/ili CTI ovlašteni prekinuti ugovor o najmu što stupa na snagu odmah bez ostavljanja naknadnog roka te je gost dužan trajno napustiti vilu zajedno sa svim osobama koje su tamo boravile u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo tražiti povrat plaćenog najma niti od vlasnika niti od CTI.

Gost je obvezatan odmah prijaviti vlasniku bilo koju štetu na vili ili posjedu oko samog objekta nastalu tijekom najma. Na svom odlasku i prije predaje ključeva gost je obvezan zajedno sa vlasnikom pregledati vilu i posjed oko vile.

U slučaju da nije počinjena nikakva šteta vlasnik je obvezan vratiti depozit iz Glave 13. ovih Općih uvjeta gostu.

Štetom se može smatrati također i potreba dodatnog čišćenja zbog iznimno loših uvjeta u kojima je gost predao vilu vlasniku, te je vlasnik ovlašten koristiti depozit kako bi pokrio takvu štetu.

CTI nije odgovorna u slučaju počinjene štete vlasniku ili gostu ukoliko vlasnik ne želi vratiti depozit gostu ili gost ne želi nadoknaditi razliku učinjene štete koja nije pokrivena depozitom i slično. Sve moguće nesporazume vlasnik i gost moraju razriješiti međusobno bez CTI.

15. DODATNE USLUGE

Ukoliko gost ima posebne zahtjeve koji nisu uključeni u cijenu najma (kao npr. kuhari, konobari, specijalna hrana i slično), gostu se treba udovoljiti ukoliko je to moguće, od strane vlasnika ili treće strane. Dodatne usluge moraju se zatražiti unaprijed preko emaila kako bi se mogle pružiti, te ukoliko je to moguće pružiti će se u vrhunskoj kvaliteti.
CTI ne pruža dodatne usluge niti ih naplaćuje, već isključivo pruža podršku u njihovom angažiranju, te CTI nije odgovorna za kvalitetu usluge pružene od strane trećih osoba.

16. PRIGOVORI GOSTA

Ukoliko gost prilikom preuzimanja vile primijeti da vila nije zadovoljavajuće čista, ili primijeti štetu ili druge nepravilnosti u vili, ili ima druge pritužbe, gost mora podnijeti pritužbu bez odlaganja i ne kasnije od 24 sata od primijećenog. Pritužba vezana uz čistoću mora biti ponesena odmah. Pritužba se upućuje izravno vlasniku ili njegovom ovlaštenom predstavniku. Ukoliko pritužba nije riješena na zadovoljavajući način, vlasnik treba kontaktirati izravno CTI telefonom ili emailom kako bi CTI pokušao riješiti pritužbu na zadovoljavajući način. Pisane pritužbe dostavljaju se na email: info@creative-tourism.hr.

Gost je obvezan pokušati spriječiti nastanak štete ili njezino širenje te dati svoj doprinos da vlasnik pretrpi čim manju štetu.

U slučaju podnošenja pritužbe gost je obvezan dati primjeren rok vlasniku da riješi problem.

CTI je pregledala stanje vile u trenutku sklapanja ugovora o suradnji sa vlasnikom, te nije odgovorno za moguća odstupanja od informacija koje se nalaze na samom oglasu objekta.

Ukoliko gost napusti vilu prije isteka ugovora o najmu i bez prethodne obavijesti i suglasnosti sa CTI, to je na riziku gostu i CTI u tom slučaju nema nikakvu odgovornost. Ukoliko gost ne ostavi primjeren rok vlasniku za otklanjanje nepravilnosti vezanih za popravak ili se preseli u drugu vilu gost gubi prava prema vlasniku, te u tom slučaju gost ne može raskinuti sklopljeni ugovor o najmu.

Vlasnik je isključivo odgovoran gostu za moguću izravnu nepravilnost na objektu. Niti CTI niti vlasnik nisu odgovorni za bilo koji oblik nematerijalne štete u obliku povrede prava osobnosti gosta.

17. TEHNIČKA OPREMA U VILI

Vile sadrže sve potrebne uređaje i tehničku opremu koji osiguravaju ugodan boravak gostiju. Vlasnik je obvezan osigurati normalno funkcioniranje svih uređaja u vili. U slučaju kvara bilo kojeg uređaja gost mora obavijestiti o tome vlasnika i/ili CTI o nastaloj situaciji kako bi CTI mogla zatražiti od vlasnika da organizira popravak uređaja čim je prije moguće. Vlasnik je obvezan popraviti uređaj u primjerenom roku. Vlasnik je odgovoran izravno gostu za takve nepravilnosti, a CTI treba poduzeti sve što je moguće da osigura da vlasnik popravi uređaj u najkraćem mogućem roku.

18. CTI JE AGENCIJA

CTI je turistička agencija koja pruža agencijske usluge u smislu posredovanja kod najma objekta na temelju agencijskog ugovora po principu provizije sklopljenim sa vlasnikom vile. CTI nije vlasnik vila. Vlasnik je obvezan u ugovoru sa CTI dati istinite i potpune informacije o vili te stoga vlasnik preuzima punu odgovornost prema gostu. Ako suprotno očekivanju CTI, rezervacija vile ne može biti dovršena zbog razloga koji su izvan kontrole CTI (npr. zbog prisilne prodaje vile putem suda ili zbog teškog kršenja ugovora od strane vlasnika i slično), CTI je ovlaštena otkazati rezervaciju, a iznos koji je gost već platio CTI će bez odgode vratiti gostu. Kao alternativu i na bazi odabira gosta CTI može ponuditi sličnu vilu gostu po istoj cijeni najma.

19. VIŠA SILA

U slučaju da se sklopljeni ugovor o najmu ne može izvršiti ili bi njegovo izvršenje bilo značajno otežano iz razloga više sile (npr. rat, prirodna katastrofa, ekološka katastrofa, epidemija, zatvaranje granica, štrajk i slično) koja se nije mogla predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora, CTI i vlasnik vile mogu raskinuti ugovor o najmu te niti CTI niti vlasnik za to nisu odgovorni.

20. ZAVRŠNE ODREDBE

Podaci prikupljeni prilikom rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Navedeni podaci će se koristiti samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi rezervacije ostvarene putem CTI, te se neće koristiti u druge svrhe. Provedbom rezervacije gost potvrđujete da su podaci navedeni u potvrdi rezervacije istiniti i točni te da su upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.

CTI nije odgovorna za fotografske greške ili greške u ispisu pismene potvrde o rezervaciji. CTI prenosi sve informacije o vilama na svojim oglasima te se trudi navesti precizne i najsvježije informacije, a koje pak sakuplja od vlasnika vila. Vlasnik je isključivo odgovoran za točnost i potpunost informacija o vili, te CTI ne može biti odgovorna u slučaju netočnih, nepotpunih ili krivih informacija.

Bilo koje korištenje informacija u poslovne svrhe sa stranice www.creative-tourism.hr ili www.weistria.com, kao i sa oglasa vila sa drugih portala s čijim vlasnicima CTI ima sklopljen ugovor o suradnji predstavlja kršenje autorskih prava te je kažnjivo.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su na Hrvatskom jeziku, te su prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača na Engleski i Njemački jezik. U slučaju sumnje glede tumačenja pojedinih odredbi u prevedenim verzijama ovih Općih uvjeta, primjenjivati će se i tumačiti u skladu sa Hrvatskom verzijom.

Ugovorne strane trebaju nesporazume pokušati riješiti dogovorom na miran način. Ukoliko to nije moguće, strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci te primjenu Hrvatskog prava.

Kontakt

Imate vilu ili kuću za odmor, a niste zadovoljni rezultatima ili želite izvući maksimum od svog objekta, a uz to osigurati mu dugoročnu konkurentnost? Želite ulagati u novi projekt, a uz to biti sigurni da ćete za vaš novac dobiti kvalitetan i izuzetno atraktivan proizvod, precizno balansiranu investiciju, te tim stručnjaka koji će voditi projekt kroz sve faze? Molimo Vas da ispunite kontakt formu.